มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 ไทย    English
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพครู (อ่าน 81)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู (อ่าน 124)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม และวิทยากร หลักสูตร "บริหารงบประมาณอย่างไร จึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง." (อ่าน 217)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (อ่าน 220)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 489)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 สิทธิมนุษยชนบนความเคลื่อนไหว (Human Rights on the Move) (อ่าน 356)
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" (อ่าน 1030)
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)  (อ่าน 19)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 100)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 147)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 119)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)  (อ่าน 230)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 260)
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 24 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 18)
ประกาศเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสขลา (อ่าน 20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไอน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 19)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ประจำโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 29)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายแบบตกลงราคา จำนวน 5 รายการ (อ่าน 66)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัยกลุ่มกล้องจุลทรรศน์ในกำลังขยายระดับนาโนเมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 54)
ประกวดราคาเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 91)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 24 รายการ ครั้งที่ 2 (อ่าน 54)
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิเคราะห์ทางเคมี จำนวน 24 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 57)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ระบบ WALAI AUTOLIB) (อ่าน 47)
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
Video Presentation
Video Presentation
Thaksin University
TSU NEWSLETTER
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready